ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ТЕЧНО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ГАЗЬОЛ – МАРКИРАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ (15.08.2014 г.)