8 септември 1929 – 1984 г.

Завършил е Института за прогимназиални учители в гр. Пловдив и специалност ,,педагогика” в Софийския университет ,,Св. Климент Охридски”.

Трудовата му и обществена дейност преминава главно в областта на просветното дело – бил е учител и директор на училището в с. Момчиловци. По-късно е инспектор в отдел ,,Народна просвета” при ОНС – Смолян. От 1962 до 1984 г. е старши преподавател и завеждащ катедра ,,Педагогика” и заместник директор на Учителския институт ,,Дичо Петров” гр. Смолян.

През 1973 г. защитава дисертация и му е присъдена научна степен ,,доктор на педагогическите науки”, а през 1983 г. е избран за доцент. Хабилитационният му труд е ,,Мотивацията в учебната дейност”.

Публикувал е над 80 студии и статии. Автор е на книгите ,,Формиране у учениците на способност за решаване на проблемни задачи”, ,,Влияние на оценката върху личността на ученика” и ,,Познавателни интереси и дейности”.