Профил на купувача

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

  1. Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“
  2. Обявление за приключване на обществена поръчка
  3. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ТЕЧНО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ГАЗЬОЛ – МАРКИРАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ