„Научи се да караш ски“

„Научи се да караш ски“

2022 г.

Целта на програмата е да помогне на възможно най-много деца да овладеят началните умения в ските и да им даде шанс да се докоснат до магията на планината.

Учениците от четвърти клас, водени от класния си ръководител госпожа Кетева, участваха в програмата.

Вижте повече ТУК!

 

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

2022 г.
Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Вижте повече ТУК!

Дейност 2 – Обучение на ученици.

Дейност 3 – Обучение на учители.

Дейност 4 – Обучение на родители.
„Влез в час с ФИ“

„Влез в час с ФИ“

2021 г.

Проект, финансиран от конкурсната сесия на програма “ ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ  в областта на театралното, танцовото, цирковото и визуалното изкуство“ на Национален фонд „Култура“.

Чрез него се цели подобряване достъпа до култура и повишаване на информираността сред децата по отношение на пълноценното хранене.

Мануела Саркесян и Силвия Тенева запознаха децата с основните групи храни, с добрите варианти за комбинацията им  и с …. вълшебната рецепта за здравословни курабийки.

Вижте повече ТУК!

„Твоят час“

„Твоят час“

2017-2018 г.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“

През учебната 2017/2018 година продължава изпълнението на дейностите по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. По проекта ще се финансират извънкласни дейности:

  • за преодоляване на обучителни затруднения;
  • по интереси;
  • за работа с родители и близки на ученици, застрашени от отпадане;
  • за организиране на изяви на учениците, включени в извънкласните дейности;
  • за участие в междуучилищни извънкласни дейности.

Вижте повече ТУК


Публична изява на децата от 1 клас
Публична изява на децата от 7 клас по математика
Публична изява на децата от 7 клас по български език и литература
Публична изява на децата от 3 клас по английски език
Публични изяви през месец декември 2017
Към новината
Майски празници
Отбелязване на Националния празник