Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“

Публична изява на децата от 1 клас
Публична изява на децата от 7 клас по математика
Публична изява на децата от 7 клас по български език и литература
Публична изява на децата от 3 клас по английски език
Публични изяви през месец декември 2017
Към новината
Майски празници
Отбелязване на Националния празник