ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

  • Мария Плеснева – родител
  • Сийка Суркова – родител
  • Гергана Кетенлиева – родител
  • Мария Караманолева – родител
  • Веска Жекина – представител на финансиращ орган


Резервни членове:

  • Марина Кировска – родител
  • Добринка Германова – представител на финансиращ орган