„Твоят час“

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“

Публична изява на децата от 1 клас

Публична изява на децата от 7 клас по математика

Публична изява на децата от 7 клас по български език и литература

Публична изява на децата от 3 клас по английски език

Публични изяви през месец декември 2017
Към новината

Майски празници

Отбелязване на Националния празник