На 15.02.2017 г. във втори час на класа се проведе общоучилищно честване на денят на Левски. Учениците от V и VІІІ клас и учителките Таня Недева – учител по ИТ и Мария Кумецова – учител по БЕЛ подготвиха и представиха честването.

Честване денят на Левски