История на училището

Основател на училището в с.Момчиловци е светогорският монах Григорий, който е и първият учител. Това става в 1837/38 година по ведение на отец Константин Канев.

Първият учител, въвел обучение на български език, донесъл български книги на 23.01.1867 г., е даскал Сава Димитров Киряков от Чепеларе. Освен богослужебни книги, учениците изучават смятане и писане. Обучението е в обща стая /метохът/.

През 1880/1881 година Велко Стоянов и Васил Кръстанов въвеждат класно-урочната система на обучение и сформират първо и второ отделение – забавачи и звукари.

През 1884 г. курсът на обучение в началното училище става четиригодишен.

През 1885 г. учителите Георги Солаков и Панайот Миховски въвеждат всички изисквания в образователната система на свободна България. Напълно премахват килийната система на обучение. Набавят и първите нагледни пособия и карти.

През 1885 година се построява самостоятелна училищна сграда /източната половина на старото училище/. Земята и средствата за построяването са дарение от родолюбиви момчиловски люде.

През 1912 година училището е именувано – Първоначално народно училище “Св. Св. Кирил и Методий”.

Задължително обучение от 7 до 13 години.

Със заповед № 4219 от 16.09.1921 г. се открива първи прогимназиален клас и училището става основно. През следващите две години прогимназията става пълна – I, II и III клас. Учениците стават многобройни и през 1930 г. година се достроява училищната сграда, във вида, който съществува и днес (старото училище до църквата).

С новия закон на МНП от 1934 година училището става Средищно общинско основно училище. В състава му влизат Основно училище с. Момчиловци и първоначално училище с. Соколовци.

Новата училищна сграда е построена в периода 1966-1969 година, като на 24 май 1969 година е първият учебен ден в нея.

През периода 1971-1992 година в училището се работи по целодневна организация на обучение.

Училището има свое знаме, което е дарение от Сава Костадинов Арнаудов по повод 130 годишнината, чествана през 1997 година.

По настоящем училището е защитено и средищно. В него се обучават ученици от закририте четири съседни на с. Момчиловци села. Учениците пътуват до средищното училище с училищни автобуси.

Предимство на училището е целодневната организация на обучение, в която са сформирани 2 групи по ЦДО от 1 до 8 клас. Училището е със статут на средищно и защитено и осигурява транспорт, обедно хранене и целодневно обучение на 31 пътуващи ученици от близки населени места в община Смолян. За развитието на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му в училището са сформирани 2 СИП /факултатив в сборни групи/ – „Музика“ и „Религия“. За постигане на целите си училището работи в партньорство с активно Училищно настоятелство, Ученическият парламент и Синдикална организация към СБУ, както и с органите на местната власт и неправетилствени организации.