Обществен съвет

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ В ОУ:

  1. Мария Плеснева – родител
  2. Сийка Суркова – родител
  3. Гергана Кетенлиева – родител
  4. Мария Караманолева – родител
  5. Веска Жекина – представител на финансиращ орган

Резервни членове:

  • Марина Кировска – родител
  • Добринка Германова – представител на финансиращ орган