Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“   Финансиран по Оперативна […]
Целта на програмата е да помогне на възможно най-много деца да овладеят началните умения в ските […]