14 септември 1964 г.

През 1982 г. завършва Райковската гимназия с пълно отличие и е приета за студентка по специалността ,,Българска филология” при Софийския университет ,,Св. Климент Охридски”, където паралелно завършва и журналистика.

Работи няколко години като учител по български език в СОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Смолян. От 2002 г. Елена Каневска-Николова е доцент, а от 2015 г. – професор по съвременен български език във Филиала на Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски” в гр. Смолян. През 2010 г. защитава втора дисертация и ѝ е присъдена научната степен доктор на филологическите науки. В периода 1999 – 2008 г. е заместник-директор на Филиал – Смолян, а от 2001 г. – негов научен секретар.

Научните ѝ интереси са в областта на диалектологията, социолингвистиката, синтаксиса и стилистиката на българския език. Има над 150 публикации в български и международни научни издания. Автор е на шест монографии, на университетски учебници по Синтаксис и по Стилистика на съвременния български език, както и съавтор на учебници и учебни тетрадки по български език за 6-ти и 7-ми клас, изд. РИВА. За книгата ,,Говорът на село Момчиловци, Смолянско – половин век по-късно” е удостоена през 2002 г. от Съюза на учените в България с диплом за високи постижения на млад учен в областта на хуманитарните науки. Два пъти е била носител на Годишните награди на Община Смолян по повод на 24 май за деятели на просветата, науката и културата. Член е на Комисията по социолингвистика при Международния славистичен комитет, на Международното социолингвистическо дружество – София, и на Съюза на учените в България.