26 април 1934 г.

След завършване на VІІ клас през 1948 г. е пазарен в село Малко Църковище, Омурташко да пасе овце. Осми клас завършва като частен ученик, след това учи в Райковската гимназия.

В 1952 г. продължава образованието си в Съветския съюз и след петгодишно обучение в Днепропетровския минен институт получава специалността ,,техника и технология на биолого-проучвателните работи”. След това 30 години работи в системата на геоложките проучвания в нашата страна, като заема различни отговорни постове. Пет години е на работа в Тунис и Алжир.

Дисертацията му за доктор на техническите науки и над двадесетте публикации са за внедряване на нова техника и технологии в областта на минната промишленост.